ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

درهوس ديدن شش گوشه،دلم تاب ندارد،
نگهم خواب ندارد،
قلمم گوشه دفترغزل ناب ندارد،
همه گويندبه انگشت اشاره،
مگراين عاشق ديوانه ی دلسوخته ارباب ندارد؟
۱۲
۴۹ ۰ ۰ ۲
گـل زرد و گـل زرد و گـل زرد
بیـا بـا هـم بنـالیم از سـر درد
عنـان تا در کـف نـامـردُمـان اسـت
ستـم با مـرد خواهـد کـرد ، نـامـرد . . .
۶۶۱
۹۱۶ ۱۵۸ ۶۶ ۲۲۹
غزلهای دو چشمت راخریدم
به آن ناباوری هایم رسیدم
چو خواندم یک غزل از چشمت ای ناز
میان آن غزل ها پر کشیم
۰
۹ ۰ ۰ ۰
به دریا شکوه بردم از شب دشت
و زین عمری که تلخ تلخ بگذشت
به هرموجی که میگفتم از غم خویش
سری میزد به سنگ و بازمیگشت
۰
۲ ۰ ۰ ۰