ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

اﺯﺍﺭﻡ ﻣـﯽ ﺩﻫـﺪ ﺩﯾـﺪﻥ ﺁﻥ ﻣﻨﻈـﺮﻩ ﺍﯼ ﮐـﻪ ﻣـﺎﺩﺭﯼ ﮐـﻮﺩﮐﺶ ﺭﺍ ﺳـﯿﻠﯽ ﻣـﯽ ﺯﻧـﺪ ، ﻭﻟـﯽ
ﮐـﻮﺩﮎ ﺑـﺎﺯ ﺩﺍﻣـﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺭﻫـﺎ ﻧﻤـﯽ ﮐﻨـﺪ ؛ ﮐﺠﺎﺳـﺖ ﺁﻥ ﻗﺎﺿـﯽ ﺗـﺎ ﺣﮑـﻢ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ ﻣﺤـﺒﺖ ، ﻣـﺎﺩﺭ ﺍﺳـﺖ ﯾـﺎ ﻓﺮﺯﻧـﺪ؟!!!!
۳۳۵
۴۶ ۱۸ ۴ ۲۰