ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

خدا رو شکر محرم تو دیدم دوباره اقا جون
۶۳
۸ ۱۸ ۰ ۰
گشته زمین پر تلاطم ماه محرم میاد* به سینه هامون دوباره اندوه و ماتم میاد*جارو کنید هیتارو حاجی میاد از مدینه* از بهر پیشواز حاجی دشمن حق در کمینه
۶۳
۸ ۱۸ ۰ ۰
سال ھا شمع و دستمال کاغذی کنار ھم بودن..
روزی شمع بہ دستمال کاغذی گفت:.
نہ خدایش فکر میکنی شمع حرف میزنہ، نہ ایا حرف میزنہ ...واقعا کہ امثال تو دارن پیشرفتہ ترین اختراعات رو میسازند تو نشستی ببینی شمع بہ دستمال کاغذی چی میگہ ،خجالت بکش ...
۶۳
۸ ۱۸ ۰ ۰
دو نفر و هیچوقت نمی ببخشم
اونی که پشت سرم حرف زد
و اونی که حرفاشو باور کرد
۶۳
۸ ۱۸ ۰ ۰
ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﮐﻮﻓﺖ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻣﯿﮕﻦ ﯾﻨﯽ ﭼﯽ ؟؟؟ :
.
.
ﮎ : ﮐﻞ
ﻭ : ﻭﺟﻮﺩﻡ
ﻑ :ﻓﺪﺍﯼ
ﺕ : ﺗﻮ
ﺑﯿﺎید ﺑﯿﺒﯿﻨﻢ ﺑﺎﺯﻡ ﻣﯿﮕﯿﺪ ﮐﻮﻓﺖ !!
۶۳
۸ ۱۸ ۰ ۰
ﺧــــــــــــــــــﺪﺍﻳا

ﺑــــﻪ ﺯﻧﺪﮔــــــﻲ گــــﻴﺮ ﻧﻤــــﻴﺪﻡ
ﻏــــــﺮ ﻫـــــﻢ ﻧﻤــــﻴﺰﻧﻢ
ﺍﻣــــــﺎ
ﺧـــــــــﻴﻠﻲ ﭼـــــــــﻴﺰﺍ
ﺍنـــــــــﺼﺎﻑ ﻧﻴـــــــــﺲ .......
۶۳
۸ ۱۸ ۰ ۰
- زنـدگـی ازمـرگ پـرسـیـد؟
چـرا انـسـان هـا عــاشـق مـن هستن
امـا ازتـو مـتـنـفـرنـد؟؟
مـرگ پـاسـخ داد:
بـرای ایـنـکـه تـو
یـک دروغ زیـبـایـی
و مــن حـقـیقـتـی تـلـخ!!!!
۶۳
۸ ۱۸ ۰ ۰
: ""هفت پند مولانا""
شب باش : در پوشیدن خطای دیگران
زمین باش : در فروتنی
خورشیدباش : در مهر و دوستی
کوه باش : در هنگام خشم و غضب
رودباش : در سخاوت و یاری به دیگران
دریاباش : در کنار آمدن با دیگران
خودت باش : همانگونه که می نمایی
۶۳
۸ ۱۸ ۰ ۰