ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

گاهی همه ی آنچه که
یک نفر می خواهد
تنها
دستی ست برای گرفتن دستش
وقلبی برای فهمیدنش ....
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
مبهـوت یکـ شـِکـست..!
مغلوب یک اتِفاق..!
مصلوب یک عــِشق..!
مفعول یکـ تاوان..!
خـُرده هایـَش را باد دارد میبـَرد..!......
و او فقـط خاطراتـَش را مُحکـم بَغل گـِرفته..!
بیـا آخرین شاهکـارت را بیبین..!
مـُجسمـه ای ساخـتـه ای بـه نـامـ ِ
" مـَـــــــن "
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
من عشق رو باختم
نه برای اینکه بازی بلد نبودم …
نــــــــــه ..
فقط برای اینکه خنده تو رو ببینم...
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
بعضــی وقتــا هست که دوس داری کنـــارت باشه
محکـــم بغــلت کنه
بذاره اشــک بریزی راحــت شی
بعـــد آروم تو گـــوشت بگــــه : " دیـــوونــه من کـــه بــاهـــاتــم "
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
خیــــلی سخته
.
.
.
.
دلتـــــ گیر کنه

به قلابــــ ماهیــــگیری کــــه

...دلش ماهـــی نمیخواد

و فقط برای تفریح اومده ماهیگیری...
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
♥ عـــشـــــق مثل نــمـــاز مےمونہ...

♥ وقتے نــیــــت کردے دیگہ نباید اطرافت رو نگاه کنے ...
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
هیچی به اندازه داشتن یک رفیق تنبل تر از خودت

.
.
به آدم اعتماد به نفس نمیده :|
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
حدیث داریم :

همسر آیندتو از دخترانی ک اول صبح آنلاین هستن انتخاب کن ..
ﺍﯾﻨﺎ ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺳﺖ پسر ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﺐ قبلش تا دیر وقت بیداربودن و تا ظهر میخوابیدن.
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
هر کسی ساز خودش را کوک میکند و ساز خودش را میزند...

این میشود که نوای انسانیت بین هزاران نوای غریب گم میشود...
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
خـیـام اگـر زبـاده مــسـتـی خـوش بــاش *** بـا ماه رخـی اگـر نـشسـتـی خـوش باش
چـون عـاقـبـت کـار جـهـان نـیستی است *** انگار که نیستی؛ چو هستی خوش باش
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
دیشب که باران آمد…
میخواستم سراغت را بگیرم!
اما..
خوب میدانستم این بار هم که پیدایت کنم,
باز زیر چتر دیگرانی…
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
کوه ها با قله ها و دریاها با موج ها زندگی پیدا می کنند؛
رودها در جاری شدن معنا پیدا می کنند؛
و علف ها در سبز شدن؛
و انسان ها، همه ی انسان ها با عشق، فقط با عشق …
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
هیچ گـاه فکــر نمی کـردم فاصـله بینمــان آنقــدر زیـاد شـود کـه …

تـو بی خـــیـال زنـدگی کنــی …

و مــن با خیــالـت ...... بـی خیــال زندگــی شــوم !!!
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
امشب که بگذرد ،این هزارمین شب شد ...
این هزارمین شب شد که فانوس در خانه را بادصبحگاهی خاموش کرد.
اما من باز هم منتظرم ...
شاید داستان من و تو داستان هزارویک شب باشد..
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
برایم کــَـف زدند ، در آغوشـَـم گرفتند …
تایید و تشویقــَـم کردند ..
که آخــر فرامــ.ــوشت کــردم …
دیگر تا ابـ.َـد بر لـَـبانم لبخنــدی تــَـصنعـی مهمـان است …
اما بیــن خــودمـان باشــد …
هنــوز تنهــ.ــا عزیزم تــــو هسـتــی
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
باهـــــام دعــــوا کــــن

باهــــام قهــــر کــــن

حرصــــم و در بیـــار

بهونـــــه بگــــیر

تــــازه اجــــازه داری اشکمــــــو

بعضـــــی وقتــــا در بـــــیاری

امــــا. . .

حــــق نــــداری هیــــچ وقــــت بـــری


هیــچوقــــت . . .
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
شبهام تلــــــــــــ✘ــــــــخ

خنده هام تلــــــــــ✘ـــــــخ

مشروبم تلــــــــــــ✘ــــــــخ

زندگیم تلــــــــــــــــ✘ــــــــــــخ

میون این همه تلـــــــــــخی دلم تنگ شده واسه شیرینی یه نگاهـــــــــــــــــت لعنتی
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
تنــهایـــــم بگـــذاریـــב

בر مــטּ

تیـــمارســتانے قصـב شــ✘ــورش בارב.. .!!
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
روزی مــــــــــیرسد که با لبخــــــــــند تو بیــــــــــدار مــــــــــــیشومایـــــــــــن روز هــــــر زمــــــان که میخـــــــواهد باشـــــــد


فــــ✘ــــــقط باشــــد
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
آهـــای غــريـبه…؟

کنــارشـــ مــي نــشيـنی وبــا چـــند آيــهـــ قــرآنـــ محــرمــش مـي شــوی…

و مــن…!

مــن ِ آشــنا بــا يـکـــ دنـــيا عشــق و حســرتـــ بـــه "او"… نــآ محرمـ✘ــَم…!!
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
عروسک ها هرگز نمی خندند...

نمی گــــــــــــــریند...

حرف نمی زنند...

قهر نمـــــــــــــــــی کنند...

دوست نمـــــی شوند...

بازی نمـــــــــــــــــی کنند...

اما خوب ادای همه چیز را در می آورند...

و من تنها یک عروسکـــــــــ✘ــــــــم!!!
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
قدیما "زخم" رو یکی می زد
"نمک" رو یکی دیگه می پاشید

الان اما هر دوتاش کار یه نفره
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
از دروغاش ناراحت نیستم
از این می سوزم که هربار دروغ می گفت...قسم می خورد

به جان تـــــــو
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
از دیــدَن بَعضــی صحنــه ها

نه حَــق داری داد بزنی

نه حَق داری گِله کنی

چون دیــگه به تو هیــچ رَبطــی نــداره

با دیــدن بَعضــی صَحنــه ها فَقط خرد میشــی...
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
بـِــزن به سَــلامتی اونـــی کـِـ عزیــزَم شــد اما مَن عزیــزِش نشــُـدم....
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱