ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

عشق یه آبانـــــی مثل عبادت میمونه بعد نیت دیگه به اطراف نیگا نمیکنه
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
سکوت یک مــــهری رضایتش نیس فکرش مشغوله اینکه چطوری دهنتو سرویس کنه اساسی
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
شـــــهـــریور درسته شیش حرف داره اما بودن باهاش حرف نداره
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
دور و ور مــــردادیــا حسود زیاده چون که همه میدونن که بهتر از اونا هیجا نیس
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
خوشبختی ینی مخاطب خاصت تـــــیری باشه
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
همه ی خـــردادیـــا جذابن چه بخوای چه نخوای جذبشون میشی
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
برای رسیدن به بالاترین قله ی جهان فقط کافیه اردیــــــبــــهشتـــی باشی
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
اگه یه اســــفـــندی رو بخوای باید با تمام صراحتش بخوای
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :
ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮ “ﮐﻒ” ﺑﻤﻮﻥ !
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﺏ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
.
.
.
ﺍﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﮐﻮﭺ ﻧﮑﻨﯽ…
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﻋﺎﺷﻖ ﭘﻨﮕﻮﺋﻨﻢ
ﻻ‌ﻣﺼﺐ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻞ ﻗﻄﺐ ﺭﻭ ﺯﺩﻩ ﺗﺮﮐﻮﻧﺪﻩ
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻡ
ﺁﺧﺮﺷﺐ ﺍﺯﺵ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﭼﯿﮑﺎﺭﻣﯿﮑﻨﯽ ؟
ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻩ : ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ !
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺗﺎﺍﻻ‌ﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﭼﻄﻮﺭ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﻧﺪﻩ
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﮐﻼﺱ ﺑﻮﺩﻥ :
ﻣﻮﺍﺩ ﻻ‌ﺯﻡ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺩﯾﮕﻪ ، ﻣﺘﻮﻟﺪ آبان ﺑﺎﺷﯽ ﮐﺎﻓﯿﻪ !
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻓﺮﺍﺭﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺑﻮﺩﻡ
ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯼ “ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺮﺏ‌ﻧﯿﺎ” ﻭ “ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﭘﻮﺭ‌ﻋﺮﺏ” ﺭﻭ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻢ
ﺗﺎﺯﻩ ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺮﺏ ﻧﯿﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﻗﺮﯾﺒﯿﺎﻧﻢ ﻗﺎﻃﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ !
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
.
.
.
.
ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺵ ﺟﻮﮎ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﭘﻮﭺ ﺑﻮﺩ
ﺷﺎﻧﺴﻪ ﺩﯾﮕﻪ
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﭼﺮﺍ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﻤﺶ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﭘﺎﺕ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ﻣﯿﮕﻪ:ﯾﻪ ﮐﺎﺑﻮﯼ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺍﺵ ﺩﻭﺭ ﻧﻤﯿﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻡ ، ﭼﻮﻥ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮﺩ!
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﻭﺍﺱ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩ
.
.
.
ﺧﻮﺭﺩﻥ ﭼﯿﭙﺲ ﻓﻠﻔﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺱ ﺑﻮﺩ
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ‌ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺷﻨﯿﺪ ﭼﯿﻪ؟
.
.
.
ﺍﻗﺎ ﺭﯾﺨﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺖ
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﺁﺭﺍﻣﺘﺮ ﺩﺧﺘﺮ !
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺁﯾﯽ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﯽ
ﺷﻬﺮﯼ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ…
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭﻡ ، ﭼﺮﺍ ؟ ﭼﻮﻥ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﺭﻡ ، ﭼﺮﺍ ؟ ﭼﻮﻥ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻣﻦ ﺩﻭﺭﯼ ﺍﺯ ﭼﺸﻢِ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺁﺭﻡ
ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﻢ ، ﭼﺮﺍ ؟ ﭼﻮﻥ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﻭﻗﺘﯽ ﻧﮕﺎﻫﺸﺎﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ
ﺗﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ
ﻣﻦ ﺗﯿﺰﯼِ ﺩﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ
ﭘﺲ ﻧﭙﺮﺱ ﭼﺮﺍ ﻣﻀﻄﺮﺑﻢ ؟
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺭﺩ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﭼﺘﺮ
ﻣﻦ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ، ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮔﺮﯾﻪ
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻼ‌ﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﭼﺸﯿﺪﻡ
ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ، ﺯﻣﺎﻥ ﺁﺗﺶ ﺍﺳﺖ
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺵ ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﺪ
ﻭ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﺍﺕ ﻧﮑﺸﺪ ﻧﻤﯿﮕﺬﺭﺩ
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺒﺎﺭﺩ ؟
ﺍﯾﻦ ﺑﻐﺾ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﺩ ﺑﺨﺪﺍ
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﭼﻪ ﺣﺮﻑ ﺑﯽ ﺭﺑﻄﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯽ
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲