ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

اگر از خدمتت دورم ز دل شرمندگی دارم ولیکن از صمیم قلب تورامن دوست دارم
۱۳۳
۳۶ ۲۰ ۲۲ ۷
برای رسیدن به بالاترین قله ی جهان فقط کافیه اردیــــــبــــهشتـــی باشی
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘــــﯽ ﻣـــــــﺎﺩﺭﯼ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺩﺳﺖ ﭘﺴﺮﺵ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﻂ ﻫﺎﯼ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻮﺩ...
ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯﻡ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺴﺮﻭ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻢ ﺩﺳﺘﺘﻮ ﻣﯽ ﺑﺮﯼ...
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
بسلامتی خودموسیگارم ک همیشه توسختیام کنارم بوده ب قیمت سوختن وجودش ......
۹۷
۲۹ ۱۶۸ ۵ ۲۴
به سلامتی تیم ده نفره به سلامتی گل زیر تاقی سید جلال
به سلامتی دست مصدوم علیرضاحقیقی به سلامتی پرش پور علی گنجی
به سلامتی غیرت مردونه بیشتر از 80 دقیقه 10 نفره بازی کردن
به سلامتی تیم ملی ایران به سلامتی ایرانی ها
۳٬۴۴۰
۷۴۳ ۴۴۹ ۲۴۴ ۷۶
به سلامتی دلی که خون شد وساکت موند
به سلامتی دلی که شکست و سکوت رو نشکست
به سلامتی خودم و خودت
۳٬۴۴۰
۷۴۳ ۴۴۹ ۲۴۴ ۷۶
به سلامتی دل همه عاشقا
۳٬۴۴۰
۷۴۳ ۴۴۹ ۲۴۴ ۷۶
ﺏ ﺳﻼﻣﺘﯽ،،،
ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺍﻏﻮﻧﯽ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺮﺵ ﺩﺍﺩﻭﺑﯿﺪﺍﺩ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﺗﻠﻔﻨﻮ ﺭﻭﺵ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﭼﻘﺪ ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺤﺘﺎﺟﺸﯽ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺗﺎ ﺁﺭﻭﻣﺖ ﮐﻨﻪ.. ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﺎﺷﯿﻨﺸﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺕ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﺭﻭ ﺩﺳﺘﺘﻪ...
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
به سلامتی اونایی که هیچوقت سختی مرد بودن رو با راحتی نامردی عوض نمیکنن !
۵٬۳۷۶
۸۶۲ ۱٬۱۳۷ ۷۶ ۲۰۵
به سلامتی مادر که بخاطر ما هیکلش به هم خورد !
۵٬۳۷۶
۸۶۲ ۱٬۱۳۷ ۷۶ ۲۰۵
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﭗ ﻭ ﻗﯿﺎﻓﺸﻮﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻩ
ﻭﻟﯽ ﻏﯿﺮﺗﺸﻮﻥ ﻣﺎﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺪﺭﺷﻮﻧﻪ!
.
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﻣﻦ ﻧﻪ ﻣﻮﻫﺎﻣﻮ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻧﻪ ﭘﺎﺷﻨﻪ 15 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﭘﺎﻡﻣﯿﮑﻨﻢ ﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ 12ﺷﺐﺑﺎﻫﺎﺕ ﻣﯿﺎﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﻪ ﻣﯿﺎﻡﻣﻬﻤﻮﻧﯽ،ﻧﻪﻟﺐﺑﻪﺳﯿﮕﺎﺭﻣﯿﺰﻧﻢﻧﻪﻋﺰﯾﺰﻡ،ﻣﻦﻧﯿﺴﺘﻢﻣن ﻣﻮﻫﺎﻡ ﻣﺸﮑﯿﻪ ﺗﯿﭙﻢ ﺳﺎﺩﺳﺖﺍﺧﻼ‌ﻗﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻔﺸﺎﻣﻢ ﻫﻤﻪ ﺍﺳﭙﺮﺕﺳﺎﻋﺖ ۹ﺷﺐﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﻧﻪﺑﺎﺷﻢﻣﻦ ﺍﯾﻨﻢﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺳﺎﺩﻩ
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯿﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﻪ
ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻨﺎﺭﺷﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ
ﮐﻪ ﺑﺸﻪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﺳﺎﺧﺖ
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﻣــﺎﺩﺭ ﮐــﻪ ﺑــﺮﻭﺩ ، ﻧﻈــﻢ ﺧﺎﻧــﻪ ﺑــﻪﻫــﻢﻣﯿﺮﯾــﺰﺩ !ﻧﮕــﺎﻩ ﮐــﻦ!ﻋﻠــﯽ(ﻉ)،ﻧﺠــﻒﺣﺴــﻦ (ﻉ) ، ﺑﻘﯿــﻊﺣﺴﯿــﻦ(ﻉ) ، ﮐﺮﺑﻠا ،زینب ﺩﻣﺸﻖﻭﻣﻬــﺪﯼ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧــﻢ ﮐﺠــﺎ ﺑﯿﺎﺑــﻢ.ﺧــﺪﺍ ﻫﯿــﭻ ﺧﻮﻧــﻪ ﺍﯼ ﺭﻭ ﺑــﯽ ﻧﻈــﻢ ﻧﮑﻨــﻪ!ﺳﻼ‌ﻣﺘــﯽ ﻫﻤــﻪ ﻣــﺎﺩﺭﺍ
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
به سلامتی کسی که همه زندگیمو واسش گذاشتم اما با یه حرفش زندگیمو ازم گرفت.به سلامتی دستاش که از اول مال کسی دیگه بو اسمم که راحت از دهنش افتاد قلبم که مرد از احساس اشک.سلامتی تنهایی.سلامتی.....خودم ....که زندگیم شده جاده یک طرفه....
۸۹۱
۱۳۴ ۱٬۱۶۵ ۷ ۴۹
سلامتی همه با معرفتها و بیمعرفتهایی که اسمشون
رفیقه
۱ ۰ ۰ ۰
به سلامتی هرکس که دلش از یکی خونه!
به سلامتی هرکس که دلش از یکی دوره!
به سلامتی اون کسی که دردامو میدونه!
به سلامتی اون کسی که میدونه ولی همیشه ساکت می مونه!
۳٬۴۴۰
۷۴۳ ۴۴۹ ۲۴۴ ۷۶
ﺳﻼ‌ﻣﺖ
ﯼ ﻫﻤﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ
ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﺣﺘﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﻧﺪﺍﺭﻩ
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
به سلامتی اونایی که خدا حاجتشونو دیر میده چون دوست داره صداشونو بشنوه
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
بسلامتی پسر 4 ﺳاله ﮐﻪ ﮐﺎﺭ بدی کرد ! ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ﺩﻭﯾﺪ‌ﺗﺎﺑﯿﺮﻭﻥ ﺣﯿﺎﻁ ﭘﺴﺮﮎ ﻫﻤﻮﻥ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭﻭﺍﯾﺴﺘﺎﺩ ! ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻧﺮﻓﺖ‌ ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﮐﺘﮑﺶ ﺯﺩ ! ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻮﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎﭼﺸﻤﺎﯼ ﭘﺮ ﺍﺷﮑﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﻓﺮﺍﺭﮐﻨﻤﺎ .ﺗﻮﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮﺕ ﻧﺒﻮد.
۶۷
۱۲ ۱ ۰ ۲
به سلامتی اونایی که فقط برا خدا اشک میریزن اونایی که هرشب تو آغوش خدا خوابشون میگیره اونایی که از ناراحت شدن خدا میترسن اونایی که سر خدا غیرت دارن اگه کسی از خدا گله کنه سریع جوابشو میدناینا همونایی هسن که از زندگی لذت میبرن
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣتی ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﺍﺯﺕ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﺩﯾﺪﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪﺕ ؛ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺪﺍﺭﻥ ؛ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ …
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﺍﺯ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ، ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺑﻪ ﭼﺮﻭﮎ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ ﭘﺪﺭﺕ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﻪ !
ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣتی ﭘﺪﺭ …
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣتی ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺑﺎﻫﺎﻣﻮﻥ ﺣﺎﻝﮐﺮﺩ،ﺍﮔﻪﻧﺒﻮﺩﯾﻢﺍﺯﻣﻮﻥ ﯾﺎﺩ ﮐﺮﺩ.ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺩﻋﺎﻣﻮﻥ ﮐﺮﺩ ،ﺍﮔﻪﻧﺒﻮﺩﯾﻢﺁﺭﺯﻭﻣﻮﻥﮐﺮﺩ.ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪ،ﺍﻭﻧﯽﮐﻪﻭﻗﺘﯽﻧﺒﻮﺩﯾﻢﻧﺎﻟﯿﺪ!ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺩﻟﺨﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﻭﺍﺱ ﺩﻟﺨﻮﺷﯽِ ﻣﺎ ﺧﻨﺪﯾد.
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣتی ﺍﻭﻥ ﺣﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ
 …
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲