ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

رفیقایی داشتم که با دنیا عوضشو نمیکردم
ولی دنیا عوضیشون کرد
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺪ ﺍﺳﺖ                                               
 ﺍﻣﺎ ﺑﺪ ﺗﺮﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﯾﻨﺴﺖ
 ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﭘﺮ ﮐﻨﯽ
 ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﺷﺎﻥ،         
 ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﮏ ﭼﺮﺍﻍ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ …
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺳﺮﺍﻏﻢ ﻧﯿﺎ,
ﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ . . . ! !ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ !
ﻧﻪ,ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺍﻡ; ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ . . .ﺑﻮﺩﻧﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗﺮﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ ؛
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍﺑﭙﺮﺳﻨﺪ !
ﻭﻟﯽ ....
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯿﺴﺖ ،
ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ ؛
ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ :
ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘﻢ ... !!
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
(ﺍﯼ ﻧﻮﻧﻮﺍﻭﻧﻮﻧﻮﻧﯽ) ﭼﯿﺴﺖ؟
.
.
.
.
.
.
.
ﻭﺍﮐﻨﺶ ﯾﮏ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﻧﻮﻥ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻧﻮﻥ قبلی
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
اگر کسی را دوست داری،
هوایش را داشته باش

اما اگر برای پر کردن تنهایی خود،
او را میخواهی!
هوایی اش نکن ..!

شاید دیگر،
به هیچ هوایی غیر تو عادت نکند ..!
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
کاش آرزوی من برای داشتن تو همان حکمتی باشد که خدا برای من میخواهد...
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
یار ما مثل پرستار خمینی شهر است

تا که فهمید فقیرم بکشید از ما دست
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
آقا کسی خودکار داره؟؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
این فرشته سمت راست من هست، خودکارش تموم شد باز
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
ﺩﻟــــﻢ ﻣـــﯽ ﺧـــﻮﺍﺩ ﻭﻗﺘـــﯽ ﭘﯿﺮ ﺷـــﺪﻣـــــ ﻭ ﺩﺧﺘـــﺮﻡ ﺍﺯﻣــــــ ﭘــــﺮﺳﯿﺪ
ﻋـــﺸﻘﺖ ﮐـــﯽ ﺑــــﻮﺩ ،؟
ﺑﺘﻮﻧــــﻢ ﺑــــﺎ ﺩﺳﺘــــﻢ ﺑــــﻪ ﺍﺗــــﺎﻕ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨــــﻢ ﻭ ﺑــــﮕﻢ : ﺍﻭﻧـــﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ..
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
ﭼــﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﻗﺸﻨﮕﯿـــﻪ
ﮐﻪ ﺑـــﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﻠﯽ ﺻﺒــــﺮ
" ﻋِﺸﻘـــــِﺘــــــ " ﺑﺸــﻪ "
ﻫَﻤﺴَﺮِﺗـــــــــ "
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
ﺍﯾﻦ ﻫﻮﺍﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ، ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ … ﻭﻟﯽ ﺣﯿﻒ !
::
::
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺧﯿﺲ ﺍﺳﺖ ؟
ﺑﺎﺯ
 ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﯿﻖ ﻧﺎﺑﺎﺑﺖ ، ﻧﺎﻣﺶ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ ؟ ﻫﺎﻥ ! ﺑﺎﺭﺍﻥ …
ﺑﺎﺯ ﺑﺎ “ﺑﺎﺭﺍﻥ” ﻗﺪﻡ ﺯﺩﯼ ؟
ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﻓﯿﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺎ
ﻫﻤﺪﻡ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﺩ ﻫﺎ
ﻓﻘﻂ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺧﯿﺲ ﻭ ﺧﯿﺲ ﻭ ﺧﯿﺲ ﺗﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ …
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻤﺖ ! ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺭﺩ، ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﭼﺘﺮﻣﺎﻥ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺧﯿﺲ ﺧﯿﺲ ﺍﺳﺖ ، ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺮﺥ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ ، ﺍﺭﺍﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺼﻮﺭﺵ ﮐﻨﯽ ، ...... ﺍﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻤﺖ !!!.....
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
" تو "
تنها دعای قشنگ منی
...........مبادا...........
کسی ...
از خدا بی خبر ...
برای خودش ...
" تو "را
آرزو کند .
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
یواشتر از عشقتون بگین


شاید یکی دستاش


خالی از دستای اونی باشه ک دوسش داره ....
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
اگر دیوانگے نیست پس چیست؟

وقتے در این دنیاے بہ این بزرگے

دلت فقط هواے یک نفـــــر♥️ را میکند...
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
دستـــــــــ زنـــی را عاشقانه مـــی گیـــری

تازه می فهمــی مــرد بودن را باید.....

میانِ دستانِ ظـــریفــــــ زن احساس کـــرد....
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
ﻋﺸﻖ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﻮﺳﺖ
ﻭﻗﺘﯽ ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎﻡ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﻣﯿﺨﻨـﺪﯼ
ﺗـﺎ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻤـﺎﻡ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯾـﻢ ﺭﻫــﺎ ﺷﻮﻡ...!!!
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
ﺩﯾﺸﺐ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﻡ ﻣﭻ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ، ﺑﺎﺧﺘﻢ!
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﻭﺭﺵ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ …
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
ﺧﻮﺍﺑﯿـــــﺪﯼ؟ " ﻧﻮﺷﺘـــﻪ ﻣﯿﺸــﻪ 

ﻭﻟـــﯽ
"ﻧﯿـــﺎﺯ ﺩﺍﺭﻣـ ﮐﻪ ﺑﺎﻫــﺎﺕ ﺣــــﺮﻑ ﺑﺰﻧـــﻤــ" ﺧﻮﻧــﺪﻩ ﻣﯿﺸـــﻪ
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
زمـانـی کـه جــلـوی" تـلـفـن هـای عــمـومـــی"
صــف مـیکـشـیـدنـد
عــشــقهـا بـا ارزشـتـر بـود
ازایـن روزهــاکه"پــشــت خــطـی هــا"صــف مـیکـشـنـد.
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
دلخــــورم....دلخــــــورم از
اونیڪہ

مڹ روداشــــــٺ

امـــــادرگــــــوش همہ دادمیـــــزدتنهــــــام..
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
, ﺳﻼﻣﺘــﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘــﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ
ﻫــﺰﺍﺭ ﺩﻓﻌﻪ ﻫﻢﻗﻬــﺮ ﮐﻨﻦ،
ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻧﻤﯿــﺎﺩ ﯾــﻪﻧﻔـﺮ ﺩﯾــﮕﻪ ﺭﻭ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾــﻦﻋﺸﻘﺸــﻮﻥ ﮐﻨــﻦ....
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
`اشــــــــکهایـــم" را "بـــــى صـــــــدا" در اوج "ســـــــــکوت" مى ریزم.!!

~زیرا~ • "هـــــــق هــــــق" • بــــراى کسـیـست کــــه کـــســى را بـراى پــــاک کـردن اشکـــــهایـــش دارد.!! "نه من".
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱