ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

بیاْ اینْجا ببینمْ کارتْ دارَم
ْ
-غَلَطْ کَردمْ مامان
ْ
مَگهِ چیکارْ کَردیّ؟؟

-نِمیدونَم بَستِگیْ دارهْ کدُومشٌو فَمیْده باشْیٓ D:
"
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱