ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

ﻃﺮﻑ ﻣﯿﮕﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﺪﺍﺭﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ !!. ﻣﯿﮕﻢ ﭼﺮﺍ؟ﻣﯿﮕﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻭﻟﻢ
ﮐﺮﺩﻩ!!! ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﺳﻄﻞ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﮐﺎﺭﺗﻮﻥ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻪ،ﺍﻭﻥ ﯾﮑﯽ
ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯿﮑﺸﻪ،ﯾﮑﯿﻢ ﺷﺒﺎ ﺗﻮ ﺁﺷﻐﺎﻻﯼ ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭽﯽ
ﺷﮑﻤﺸﻮ ﺳﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻫﻤﺸﻮﻧﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺷﮑﺮﺕ !!!...
۱۱۷
۲۰ ۱۴ ۰ ۴